Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: Koltai Kristóf Bence e.v
Székhely: 1114. Budapest, Bartók Béla út 55
Levelezési cím: 1114. Budapest, Bartók Béla út 55
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék cenzorisága
Nyilvántartási száma: 55668073
Adószám: 56957321-1-43
Képviselő: Koltai Kristóf Bence
Telefonszám: +36302239916
E-mail: lontra.bag@gmail.com
Honlap: https://lontrabag.hu/
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-94873876

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: NetMasters Europe Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
Elérhetőség: szia@netmasters.hu
Weboldal: netmasters.hu

Fogalmak
Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:
 ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott
mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és
villamos energia, valamint

 ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában
vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális
tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni
funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)
Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális
szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az
érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná
betölteni funkcióit
Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A
békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták
online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően
az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében
eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház,
lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a
vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan
területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival
szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,
továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU)
2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302
rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU)
2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak
minősül
Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a
digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse
Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére
behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének,
védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát
gyártóként tünteti fel
Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a
digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel
és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat
vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a
digitális szolgáltatás azon képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül –
együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú
árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés
igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a
vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is
hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a
tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely
alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési
nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli
nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés
megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést
biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a
szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési
rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a
szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében
eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a
továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés
megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak
hiányában önként vállal, valamint
2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő
ellenszolgáltatás.

Vonatkozó jogszabályok

 A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi
jogszabályok vonatkoznak:
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról
 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól    
 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól
 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE
(2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye
vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni
fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá
a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet)
 A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális
tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló
szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az ÁSZF hatálya, elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű
jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF
az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének
feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi
szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF
nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF
rendelkezéseit. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt
szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát.  Nem zárható ki annak a
lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak
módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat
hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem
kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
 0 Ft-os ár,
 kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000
Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált
Áru).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő
megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy
megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül
lemondja a megrendelést.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A fogyasztó az Árukkal kapcsolatos szavatossági igényt vagy az Eladó
magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát az
alábbi elérhetőségeken és módokon terjesztheti elő:
 Írásban az alábbi internetes oldalon keresztül: https://www.lontrabag.hu/
 Írásban az alábbi email címen keresztül: lontra.bag@gmail.com
 Írásban postai úton: 1114. Budapest, Bartók Béla út 55, 3/7

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a
vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru
fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen
kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség
szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a
panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak
egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon
belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az
érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra
vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül
köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni
annak közlése iránt. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót
írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság
vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia
kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét,
valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a
vállalkozás tett-e a Békéltető Testületi döntéssel kapcsolatos általános alávetési
nyilatkozatot.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak
nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó
fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye
szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú
hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei
kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatalok.hu/

Bírósági eljárás
Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás
Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye,
tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy az Ön által a kérelemben megjelölt
Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele,
hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését.
A békéltető testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér – a
meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító
elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online
meghallgatás).
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli,
ennek keretében kötelesek vagyunk a békéltető testület felhívására határidőn belül
válasziratunkat megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online
meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője
köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a
vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online
részt venni a meghallgatáson.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest
Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy
vármegye, Tolna vármegye
Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető
Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén
vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető
Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-
Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye
Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-
Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető
Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron
vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
vármegye
Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye
Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: panaszrendezes.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén
A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében
fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül
eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi
személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje.
A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és
vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az
irányadóak.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók
beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online
vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni
jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással
kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online
vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen
kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető
el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1)
bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része
szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon
található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély
nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a
weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak
adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása
esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A
jogtulajdonos: Koltai Kristóf Bence e.v

Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az
alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9%
feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az
eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és
MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással
vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást
használunk.

Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál
szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan
lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza
gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha
Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége,
hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által
megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a
figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó
tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és
meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette
rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn
belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a
megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti
Vásárló az Eladó felé.

A honlap használata
 A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.
A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt
termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva
találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a
honlapon szereplő árat kell megfizetnie. 
Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet – tetszőleges
számú –  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési
kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy
az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással
áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott
termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és
összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés
véglegesítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés

szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek
helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a
„Terméket hozzáadtuk a kosárhoz” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több
terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a
kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a
kosárba helyezni, úgy kattintson a „Vissza a termékhez” gombra!
A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra
kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott
termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A
rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által
megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek
árát is.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni,
úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.
Vásárlói adatok megadása
 „Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön
által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A
„Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket
személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás
esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés
esetén. 
A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ”
szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási
információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ”
során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük
távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg
további információt.
A rendelés áttekintése
A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel”
gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra
kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár
tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a
„Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban
megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási
adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem
változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által
megrendelni kívánt Áruknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a
„Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt
információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó
ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
ajánlattevőnek. 
Ön a „Megrendelés”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy
ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti
visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Eladó köteles a
megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul
visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének
elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban
lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata
visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a
honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata
elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail
értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám,
stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg –
velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől
számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése
technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján
visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által
küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé
válik (második visszaigazolás, ajánlat elfogadása).

Át nem vett csomagok esetén követett eljárásrend
Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt és szállításra átadott Árut és a
jogszabályokban biztosított indoklás nélküli 14 napon belüli elállási szándékát sem
jelzi az Eladó felé, megszegi az Eladóval kötött szerződését, amely alapján
kötelezettsége az Áru átvétele és ezzel az Eladó teljesítésének elfogadása. Ebben
az esetben Eladó megkísérli az Áru ismételt kiszállítását, amennyiben ezt Vásárlóval
egyeztetni tudja, de az ismételt kiszállítást szállítási díj fizetéséhez kötheti.

Amennyiben az ismételt kiszállítás sikertelen, vagy azt nem lehet a Vásárlóval
egyeztetni, mert a Vásárló megtagadja az együttműködést, Eladó jogosult a
Vásárlóval kötött szerződést a szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani
és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként érvényesíteni Vásárló felé.
Felek a szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által a rendeléskor használt
email, mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás
közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondó levél a Vásárló email
fiókjában hozzáférhetővé válik.

Fizetési módok

Barion Bankkártyás fizetés
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB
engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

Utánvétel
Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni,
akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

Banki átutalás
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

Átvételi módok, átvételi díjak
(Magyarországi szállítás esetén)

Foxpost automata:
Ennek díja 1.600 Ft, teljesítése a feladási naptól számítva 2-4 nap

MPL postacsomag:
Ennek díja 2.600 Ft, teljesítése a rendelési naptól számítva 5-6 nap
Személyes átvétel:
Előre egyeztetett időpontban (telefonon, vagy emailben)

Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés
visszaigazolásától számított legfeljebb 2-14 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő
jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő
jogosult a szerződéstől elállni.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem
vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem
kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a
vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru
árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén
Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint
a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és
a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben
kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Külföldre történő értékesítés
Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és
az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő
rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt
Áruk kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak
azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében
vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely
tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely
tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag
végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen
szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból

jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége
körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem
köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.
Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az
érintett Áruval kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek,
például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa
a Vásárlót ezekről a követelményekről.
Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden
Áru esetében.
A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által
meghatározott pénznemben valósul meg,
Az Eladó visszatarthatja az Áru átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy az
Áru árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént
az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az
átutalással fizetett Áru esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a
vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt
az Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben az Áru
ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére
hívhatja fel a Vásárlót.
Az Eladó az Áru átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási
lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vásárlóknak is.
Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország
területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem
magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.
Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az
Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi Vásárló is.
Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg
külföldre. Magyar Vásárlót ez a jog nem illet meg.
Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben
a Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást
nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó a szerződést felmondja és
az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.

Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás
nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) az Árunak,
ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14
naptári nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog
gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-
minta felhasználásával gyakorolhatja.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát határidőn belül elküldi.
Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási
nyilatkozatot elküldeni határidőn belül.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles
elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a
szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett
teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a
szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a
legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód
választásával okozott többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás
esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett
fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése
alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót
ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan
és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében
történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll
fenn visszatérítési kötelezettségünk. 
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a
fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy
azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel
vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
Az Áru visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a
szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó
által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés
határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt
elküldi.
Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó
címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően
felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás
nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése
időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.
A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a
fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas,
az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített
szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy
utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy
csak feltételekkel gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat
sem.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási
jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési
kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak
akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes
beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött
meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul
teljesítette a szerződést;
b. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
e. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
g. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és
amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak
meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;

h. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási
munkálatok elvégzése céljából;
i. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta;
j. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
kivételével;
k. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,
fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha
a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek
ki;
m. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a
fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát,
továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra,
kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekre
vonatkozóan
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 11. § (5)
bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú
melléklet figyelembevételével készült
A Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozik, a
fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben
szerepelnek.
A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében
A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés
keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmazó áruk esetében
Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.  
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező
Árunak
 meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek,
minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben
meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és
egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel

 alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet
a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására
hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
 rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal,
használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a
telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és
 biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá- a szerződés
tárgyát képező Árunak
 alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén
jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó
magatartási kódex előír
 rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel,
minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás,
a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság
tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az
Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más
személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen
hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését
 rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és
útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre
vonatkozó utasítást – és
 meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként,
modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru
tulajdonságainak, leírásának.
Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó
bizonyítja, hogy
 a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
 a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon
helyesbítették vagy
 a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem
befolyásolhatta.
Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése
Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből
fakad, feltéve, hogy  
a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó
végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen
üzembe helyezés az Eladó által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében
a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre
bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az
üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell
az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális
tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal
kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú
folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
következik be vagy válik felismerhetővé.
A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében
eladott digitális elemeket tartalmazó áru esetében
Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a
fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos
digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -,
amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint
biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.  
Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
 a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról
rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az
egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által
észszerűen elvárható; vagy
 a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos
szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú
folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves
időszakon keresztül kell biztosítania.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott
frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó
frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés
fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó
általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató
hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó
külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt
leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön,
kifejezetten elfogadta.
Szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében
eladott digitális tartalom értékesítése esetén

Az Eladó a digitális tartalmat a fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek eltérő
megállapodásának hiányában Az Eladó a szerződéskötést követően indokolatlan
késedelem nélkül szolgáltatja a fogyasztónak a digitális tartalmat, a
szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.
A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a digitális tartalom vagy – az ahhoz
való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas – bármely megoldás
a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális
eszközre került.
Az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom
olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek a digitális
tartalomdigitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének
fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.
Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása meghatározott időtartamon
keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom tekintetében a teljesítés
szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül az Eladó által rendelkezésre
bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a
vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
 az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés
fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés
fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési
útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó
külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom valamely konkrét
tulajdonsága eltér az itt meghatározott követelményektől, és a szerződés
megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Hibásan teljesít az Eladó, ha a digitálistartalom-szolgáltatás hibája a fogyasztó
digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
 a digitális tartalom integrálását az Eladó végezte el, vagy az integrálást az
Eladó felelősségvállalása mellett végezték; vagy
 a digitális tartalmat a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen
integrálást az Eladó által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások
hiányosságai okozták.
Ha a szerződés a digitális tartalomdigitális tartalom vagy digitális szolgáltatás
meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik,
az Eladó felel a digitális tartalommal kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a
szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik
felismerhetővé.

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények
sorozatáról rendelkezik az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés
időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában fennállt. Nem teljesít hibásan ugyanakkor az Eladó, ha bizonyítja, hogy
a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális
szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését
megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.
A fogyasztó köteles együttműködni az Eladóval annak érdekében, hogy az Eladó – a
műszaki szempontból rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb
beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a
hiba oka a fogyasztó digitális környezete. Ha a fogyasztó nem tesz eleget ennek az
együttműködési kötelezettségének, miután az Eladó e kötelezettségről a
szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a fogyasztót
terheli annak bizonyítása, hogy
 a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában
fennállt, vagy
 a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a
szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt
szerződésszerű.
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a
373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott
igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru
és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven
belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e
vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a
szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás

teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján
a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis
egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt,
hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan
vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok
tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő
hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről
a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba
vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a
kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az
Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan
állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
megszüntetni, ha
 az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de
részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
o az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru
visszavételét
o ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé,
amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba
felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy
kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem
megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru
üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés
költségeinek viselését.

 megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte
az áru szerződésszerűvé tételét
 a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi
szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből
nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak
okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé
tenni.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi
szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés
súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó
nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel
kapcsolatos kötelezettségeinek.
Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé,
amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé
válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre
vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását
és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az
eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt
attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás
rendelkezésére kell bocsátania.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a
Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által
ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági
joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező
jognyilatkozattal gyakorolható.
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak
meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére
vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi
szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt
szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól
nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi
szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
 a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az
érintett árut és
 az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az
érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru
visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt
hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő
az Árut rendeltetésszerűen nem tudja használni.

Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági
igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a
kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek
rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő
ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének
a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut az Eladó
nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?
Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
 az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok,
gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a
továbbiakban – jelen pontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása
esetén.
A jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető
feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi
visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának
elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló
törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az
esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal
érvényesíthetőek.
Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak
minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.
A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére
bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.
A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése
esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása
térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 a jótállásra kötelezett nevét és címét
 a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 a jótállás feltételeit,
 az Áru vételárát.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?
Jótállási jogok
A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a
jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a
szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud
eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt.
A Vásárló a jótállás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely
telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
Érvényesítési határidő
A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár
esetén egy év,
b. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó
eladási ár esetén két év,
c. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása
esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve
azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt
rendeltetésszerűen nem használhatta.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul,
vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe
helyezés napjával kezdődik.
Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti
üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának
napja.
Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon
belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az
Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során
az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a
vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc
napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó
köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott
számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére
visszatéríteni.
A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást
elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is
megvalósulhasson.
Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
 ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi
határidőben, vagy
 amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy
ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a
harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell
cserélni, vagy
 amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy
ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs
lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat
kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc
napon belül visszatéríteni.
Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló
jogosult:
 az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az
Eladótól, vagy
 amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás) nem él, vagy
ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási
cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a
fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc
napon belül visszatéríteni számára.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű,
illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén
kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és

felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a
javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a
javítószolgálat gondoskodik.
Kivételek a jótállás alól
A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az
elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros
kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,
utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási
igényt 15 napon belül teljesítse.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az
Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül,
alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a
jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem
tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak
azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt
követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg,
azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő –
így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon
belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet
érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a
csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az
eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok
a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra,
kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő
Vevők esetében
Kellékszavatossági jogok általános szabályai
Fogyasztónak nem minősülő Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági
igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott
igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a
szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás
teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján
a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis
egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt,
hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan
vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok
tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő
hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről
a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba
vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog
érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.
Termékszavatosság és Jótállás
A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő
vásárlót illet meg.
Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása
során külön jelzi.
Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő
gyártói jótállást biztosít, azt közvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.

0
    0
    Kosár
    Jelenleg üres a bevásárlókosár.